Skip to main content

Daily reading: 10 June

'The kings of the earth'.

Something to read

All the kings of the earth shall praise you, O Lord, for they have heard the words of your mouth.

- Psalm 138:4 from full reading Psalm 138 .

Something to think about

There’s no doubt that the role of those in authority - ‘the kings of the earth’, as the psalmist says - is crucial as we seek justice for the poorest of the world’s poor. The psalmist foretells the day when the world’s rulers shall sing of God’s ways (verse four), affirming and endorsing them. What an amazing thought! It’s even more amazing when we reflect that the psalmist says that God perceives the haughty ‘from far away’, but that ‘he regards the lowly’ (verse six).

Given the arrogance of some of the world’s rulers, that doesn’t sound much like a relationship that would encourage them to sing of God’s ways. However, it’s a reminder of the need for us all, whatever our role in society, to practice an appropriate humility before God so that God’s will be done.

When Christian Aid was established following the Second World War, a dreadful worldwide humanitarian crisis existed, not least because of the haughtiness of some of ‘the kings of the earth’. The need to work for justice continues to be great, and for us all not only to ‘sing of the ways of the Lord’, but to do them as well.

Something to do

As we listen to or read the news, let’s be especially aware of the actions of our contemporary ‘kings of the earth’. We might ask ourselves how they ‘sing of the ways of the Lord’, or not, in their activities or policies, while being aware of how we do or do not do the same ourselves in daily life. We could consider writing a letter or sending an email to a world leader in response to this.

Something to pray

God of the lowly, teach us all proper humility before you, and raise us up to serve you in the cause of justice for all people. Your will be done.

Amen.

Today’s contributor is the Rev Dr Jennie Hurd, Chair of the Cymru Synod of the Methodist Church in Wales.

Rhywbeth i’w ddarllen

Salm 138

Rhywbeth i feddwl amdano

Does dim amheuaeth nad yw rôl y rhai mewn awdurdod - ‘brenhinoedd y ddaear’, fel y gelwir nhw gan y Salmydd - yn hollbwysig wrth inni geisio cyfiawnder i dlodion y byd. Mae’r Salmydd yn canu am ddiwrnod y bydd arweinwyr y byd yn ‘canu am ffyrdd Duw’ (ad 4), gan eu cadarnhau a’u cefnogi. Dyna syfrdanol! Mae hyd yn oed yn fwy rhyfeddol wrth inni ystyried yr hyn ddywed y Salmydd am Dduw yn gwybod am y balch o bell, ond ei fod yn gofalu am y gwylaidd (ad 6).

O gofio balchder yr arweinwyr, dyw hynny ddim yn swnio fel perthynas fyddai’n eu cymell i ganu am ffyrdd Duw. Fodd bynnag, mae’n ein hatgoffa i gyd, beth bynnag ein safle o fewn cymdeithas, i fod yn wylaidd ger bron Duw fel bod ewyllys Duw yn cael ei gyflawni.

Pan sefydlwyd Cymorth Cristnogol yn dilyn yr Ail Ryfel Byd, roedd trychineb dyngarol aruthrol yn wynebu Ewrop, nid yn lleiaf oherwydd ‘balchder’ arweinwyr y gwledydd. Mae’r angen i weithio dros gyfiawnder yn parhau, ac ar inni i gyd nid yn unig ganu am ffyrdd Duw ond eu gweithredu hefyd.

Rhywbeth i’w wneud

Wrth inni wrando neu ddarllen y newyddion, gadewch inni ystyried gweithredoedd brenhinoedd presennol y ddaear. Gallwn feddwl am sut y maent yn canu am ffyrdd Duw trwy eu polisïau - neu fethu a gwneud hynny - wrth ystyried hefyd sut yr ydym ni’n hunain yn gwneud hynny yn ein byw beunyddiol. Gallem ystyried ysgrifennu llythyr neu anfon e-bost at arweinydd gwlad fel ymateb i hyn.

Rhywbeth i’w weddïo

Dduw’r isel, dysg inni beth yw gwyleidd-dra go iawn ger dy fron di a choda ni i wasanaethu achos cyfiawnder dros yr holl bobl. Gwneler dy ewyllys.

Amen.

Cyfrannwr heddiw yw’r Parch Ddr Jennie Hurd, Cadeirydd Synod Cymru, yr Eglwys Fethodistaidd yng Nghymru.

Published on 10 June 2021

Resource language
English
Location
  • Global
Themes – Areas of work
  • Theology
Bible reference
Psalm 138