Skip to main content

Daily reading: 27 July

Clothe yourselves

Something to read

As God’s chosen ones, holy and beloved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, meekness, and patience

- Colossians 3:12 from full reading Colossians 3:12-17.

Something to think about

By July, shearing season has been and gone, and although the sheep have to get rid of their fleece to be more comfortable, we who belong to the fold of the Good Shepherd have to wear some things for the good of the other sheep and to be like the Shepherd. 

Paul gives us a list of things that should make up your attire: compassion, kindness, humility, meekness and patience (v12). 

Some of these might be easier to wear than others, but we’re asked to wear all of them and to tie them together with a belt of love that perfects it all (v14). Because if we don’t have the love of God, there’s no point wearing any of the others. 

The love of God not only completes the outfit, it also coordinates and gives it purpose, since everything is to be done ‘in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him.’

Something to do

Maybe you’ll get the opportunity to dress or care for somebody today. Go through your spiritual wardrobe and make sure you’re wearing the whole outfit before embarking on the day's jobs!

Something to pray

Lord, create in me a thankful and joyful heart as I put on the outfit of a Christian life and remember that all that I do, I do it in your name and through your power. Amen. 

Dydd Gwener, Gorffennaf 27ain

Darllen Colosiaid 3:12-17

I feddwl amdano Erbyn mis Gorffennaf fe fydd amser cneifio defaid wedi hen fynd heibio, a thra bo defaid yn gorfod cael tynnu eu cnu er mwyn eu gwneud yn fwy cyfforddus, yna fel rhai sy’n perthyn i gorlan y bugail da, mae’n rhaid i ni wisgo rhai pethau amdanom er mwyn y defaid eraill ac er mwyn bod yn debyg i’r bugail.

Rhoddir rhestr yma gan Paul o’r pethau ddylai fod yn rhan o’n gwisg: tynerwch calon, tiriondeb, gostyngeiddrwydd, addfwynder ac amynedd (adn. 12).

Gall fod bod rhai o’r rhain yn haws eu gwisgo nag eraill, ond fe ofynnir inni eu gwisgo i gyd ac i’w clymu at ei gilydd gyda gwregys o gariad sydd yn perffeithio’r cwbl (adn.14), oherwydd heb gariad Duw ar waith ynom does yna fawr o ddiben gwisgo’r un o’r lleill.

Mae cariad Crist nid yn unig yn cwblhau’r wisg, ond yn ei chydlynu a rhoi pwrpas iddi gan fod popeth i’w wneud ‘ar air neu weithred... yn enw’r Arglwydd Iesu’ (adn. 17).

I’w wneud:

Efallai bydd cyfle i chi wisgo neu gynnig gofal i rywun heddiw, ewch drwy eich wardrob ysbrydol a sicrhau bod y pethau hyn amdanoch cyn mentro ar orchwylion y dydd.

I’w weddïo:

Arglwydd, crea ynof fi galon ddiolchgar a llawen wrth imi wisgo amdanaf wisg y bywyd Cristnogol heddiw gan gofio bod popeth i’w wneud yn dy enw ac yn dy nerth di. Amen

Author: Huw Powell-Davies is a minister with the Presbyterian Church in Wales in Mold and the surrounding area. He is also editor of codenominational Welsh language paper Y Pedair Tudalen.

Published on 27 July 2022