Skip to main content

Daily reading: 15 June

Granting us our heart's desire.

Something to pray

May he grant you your heart’s desire and fulfil all your plans.

- Psalm 20:4, from full reading Psalm 20.

Something to think about

This is a wonderful psalm of benediction! As we read it, we might want to hold before God all within the compass of the Christian Aid community as supporters, staff and partners throughout the world, together with all whom we’re seeking to work to alleviate poverty and injustice, wherever and whoever that might be.

God longs to bless each one of us as dearly beloved children, to ‘grant (us our) heart’s desire’ and to ‘fulfil all (our) petitions’ (verses four and five). For some of us, that desire may be utterly simple and basic, for a roof over our head, safety and the means to feed and clothe our families. For others, it may be more complex, in a confusing, conflicting and contradictory world of political activity, where promises of co-operation for justice may or may not be kept, and those who seem to be friends may or may not be so.

God invites us all to share in blessing the world, in prayer and work together. Within the wonder of the divine economy, blessing increases blessing. In blessing each other, we know ourselves to be blessed.

Something to do

In the words of the old hymn: ‘count your blessings’! Let’s reflect on the ways in which we know ourselves to be blessed, and make a response in gratitude, in whatever way seems appropriate to us.

Something to pray

‘Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, just as he chose us in Christ before the foundation of the world to be holy and blameless before him in love’ (Ephesisans 1:3). Alleluia!

Amen.

Today’s contributor is Rev Dr Jennie Hurd, Chair of the Cymru Synod of the Methodist Church in Wales.

Rhywbeth i’w ddarllen

Salm 20

Rhywbeth i feddwl amdano

Salm o fendith hyfryd yw hon. Wrth inni ei darllen, efallai yr hoffem ddal ger bron Duw holl gymuned Cymorth Cristnogol - yn gefnogwyr, staff a phartneriaid trwy’r byd, a phawb yr ydym yn ceisio eu codi o dlodi ac anghyfiawnder, pa le bynnag y maent a phwy bynnag ydynt.

Mae Duw yn ysu am gael bendithio pob un fel ei blant annwyl, a rhoi i ni ‘ddymuniad ein calon’ a ‘chyflawni ein holl ddeisyfiadau’ (ad 4 a 5). I rai ohonom, efallai mai syml iawn fydd y deisyfiad hwnnw, to uwch ein pen, diogelwch a’r modd i fwydo ein hunain a’n teulu. I eraill, bydd yn fwy cymhleth, mewn byd sydd a’i weithgarwch gwleidyddol yn ddryslyd, yn gwrthdaro ac yn gwrth ddweud ei hun, lle na chedwir addewidion am gydweithio dros gyfiawnder, a’r rhai hynny sy’n ymddangos fel ffrindiau, ond nad ydynt go iawn.

Mae Duw yn ein gwahodd ni oll i rannu wrth fendithio’r byd. Trwy fendithio eraill, cawn wybod ein hunain fel rhai wedi’n bendithio.

Rhywbeth i’w wneud

Yng ngeiriau’r hen emyn, ‘Count your blessings’, gadewch inni fyfyrio ar y ffyrdd y gwyddom ein bod wedi’n bendithio, ac ymateb mewn diolch, ym mha ffordd bynnag sy’n addas i ni.

Rhywbeth i’w weddio

‘Clod i Dduw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist! Mae wedi tywallt pob bendith ysbrydol sy yn y byd nefol arnon ni sy'n perthyn i'r Meseia. Hyd yn oed cyn i'r byd gael ei greu, cawson ni'n dewis ganddo i fod mewn perthynas â'r Meseia, ac i fod yn lân a di-fai yn ei olwg.’ (Effesiaid 1:3-4) Haleliwia!

Amen.

Cyfrannwr heddiw yw’r Parch Ddr Jennie Hurd, Cadeirydd Synod Cymru, yr Eglwys Fethodistaidd yng Nghymru.

Published on 15 June 2020

Resource language
English
Location
  • Global
Themes – Areas of work
  • Theology