Skip to main content

Taith sabothol Nan

Nan Powell-Davies
0
0

Cerdded 380 milltir mewn 25 diwrnod – dyna’r her y mae Nan Powell-Davies wedi ei osod iddi ei hun. Mae Nan, sydd yn weinidog gydag Eglwys Bresbyteraidd Cymru, ar gyfnod sabothol a bydd yn cerdded er budd Cymorth Cristnogol.

Pobl wedi eu dadleoli

Mae cyflwr pobl sydd wedi eu dadleoli’n fewnol - pobl sydd wedi gorfod ffoi eu cartref ond sy’n parhau i fod oddi fewn i’w gwlad eu hunain - wedi gwneud cryn argraff ar Nan. ‘Mae un person bob eiliad wedi eu dadleoli gan drychinebau ers 2008,’ meddai. ‘Fe fyddaf yn manteisio ar y cyfle i wneud hon yn daith noddedig i gasglu arian at Cymorth Cristnogol.’

Mae Cymorth Cristnogol wedi bod yn pwysleisio cyflwr enbydus pobl sydd wedi eu dadleoli’n fewnol yn ystod y misoedd diwethaf hyn. Er bod peth hawliau gan ffoaduriaid - pobl sydd wedi gadael eu gwledydd eu hunain - nid yw hyn yn wir am bobl sydd wedi eu dadleoli’n fewnol. Mae eu sefyllfa yn hynod o fregus ac y mae Cymorth Cristnogol yn galw ar i lywodraeth Prydain fynnu y bydd y Cenhedloedd Unedig yn eu cynnwys mewn cytundebau newydd ar gyfer pobl sy’n mudo.

Nid dyma’r tro cyntaf i Nan gyflawni taith noddedig dros Cymorth Cristnogol. Roedd yn rhan o’r tîm craidd gerddodd o Fethlehem i’r Aifft fel rhan o Apêl Nadolig yr elsuen yn 2016 a hynny tuag at ffoaduriaid.

Dilyn y daith

Bydd pum rhan i’r daith ar hyd llwybr arfordir gogledd Cymru. Y rhan gyntaf, fydd o Aberdyfi i Aberdaron, rhwng 17-23 Awst. Bydd yn treulio’r ail ddarn ar Ynys Enlli o 25 Awst hyd 1 Medi. Yna rhwng y 3ydd a’r 7fed Medi bydd yn cerdded o Aberdaron i Abergwyngregyn. Aiff y bedwerydd darn a hi o Aber i Shotton, 9-14 Medi. Bydd y rhan olaf yn ei gweld yn cerdded arfordir Ynys Môn o 24 Medi i 3 Hydref.

Gellid dilyn taith Nan ar ei thudalen Facebook - www.facebook.com/SabotholNan/ a bydd yn cyhoeddi blog yn ystod ei thaith ar wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Mae sawl ffordd o gefnogi Nan ar y daith - yn ogystal â’r blog, gellid hefyd dilyn darlleniadau dyddiol ar wefan y Presbyteriaid, ac wrth gwrs mae’n croesawu eich gweddïau. Os hoffech gyfrannu’n ariannol, gellid gwneud hynny trwy dudalen gwefan JustGiving Nan.

Mae croeso hefyd ichi ymuno gyda hi ar y daith. Er mwyn gwneud hynny, cysylltwch â Nan yn uniongyrchol ar nan@ebcpcw.org.uk gan y bydd y dyddiadau a’r amserau yn debyg o newid rhyw ychydig.