Skip to main content

Pennaeth newydd i Gymru

Mari McNeill 2017
0
0

Mae Cymorth Cristnogol wedi cyhoeddi mai ei phennaeth newydd yng Nghymru yw Mari McNeill. Bydd ei chyfrifoldebau yn cynnwys arwain y tîm yng Nghymru, datblygu a gweithredu partneriaethau allweddol yn yr eglwys, y sectorau cyhoeddus a phreifat a chyfrannu tuag at weledigaeth strategol y corff.

Wrth groesawu’r penodiad, dywedodd yr Archesgob John Davies, Ymddiriedolwr gyda Cymorth Cristnogol a Chadeirydd Pwyllgor Cenedlaethol Cymorth Cristnogol yng Nghymru,

‘Daw Mari a phrofiad helaeth gyda hi i’r rôl allweddol hon yng Nghymru. Cychwynnodd yn y corff yn 2010 fel intern ieuenctid a myfyrwyr ac ers hynny mae wedi gweithio mewn gwahanol swyddi yn cynnwys Cydlynydd Rhanbarthol De Ddwyrain Cymru a Dirprwy Bennaeth y tîm. Mae ganddi drac record gref wrth ddatblygu partneriaethau allweddol ar draws rhychwant eang o gydweithwyr a chyrff eraill ac mae’n wych ei gweld hi’n barod i symud i’r rôl arweinyddol hon. Bydd apwyntio Mari yn cryfhau presenoldeb Cymorth Cristnogol yng Nghymru, ble, gyda’n gilydd, gallwn godi ymwybyddiaeth, codi llais a chodi arian ac felly gwneud gwahaniaeth ymarferol ym mywydau miliynau o bobl yn rhai o wledydd tlotaf y byd.’

Cefndir Mari

Fel un sy’n rhugl yn y Gymraeg, magwyd Mari yng Nghaerdydd, a graddiodd mewn ieithoedd tramor yn Rhydychen ac yn ddiweddarach cwblhaodd radd Meistr mewn Cysylltiadau Rhyngwladol ym Mhrifysgol Caerdydd. Yn ystod ei gyrfa gyda Cymorth Cristnogol mae wedi bod yn gyfrifol am gysylltiadau eglwysig yn Ne Ddwyrain Cymru ac wedi cyfrannu at waith ymchwil arbenigol a datblygu polisi yng ngwaith Cymorth Cristnogol ar newid hinsawdd, partneriaethau gyda’r sector cyhoeddus a gwaith gyda’r cyfryngau ac eiriolaeth yng Nghymru. Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae wedi gweithio fel Dirprwy Bennaeth y tîm. Mae’n olynu Huw Thomas a apwyntiwyd yn Arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd y llynedd.

Dywedodd Mari, ‘Rwyf wrth fy modd yn derbyn y rôl hon a chael y cyfle i arwain tîm sydd mor ymrwymedig a phrofiadol. Er ei bod yn adeg heriol i elusennau, mae llawer o gyfloedd i adeiladu gweledigaeth glir ar gyfer y dyfodol. Wedi bod gyda’r corff am with mlynedd, rwyf wedi gweithio i adeiladu rhwydwaith gefnogol i Cymorth Cristnogol yma yng Nghymru ac rwyf wedi gweld yr effaith go iawn i’r ymdrechion hyn yn Cambodia a Burundi, pan gefais y fraint o deithio yno. Does dim dwywaith nad oes angen mawr am waith Cymorth Cristnogol ac edrychaf ymlaen at gael cryfhau ac adeiladu ymateb Cymru i anghyfiawnder tlodi rhyngwladol.’

Bydd Mari’n arwain ar bartneriaethau strategol Cymorth Cristnogol, yn cynnwys eglwysi sy’n gefnogol i Cymorth Cristnogol a rhwydweithiau megis Grŵp Asiantaethau Tramor Cymru, Stop Climate Chaos Cymru a Chynghrair Ffoaduriaid Cymru.