Skip to main content

Ffrwyth Corwynt Cariad

Presbyteriaid Cymru 2018
0
0

Cheryl Williams, Parch Anna Jane Evans, Mari McNeill, Dwyryd Williams, Parch Catrin Roberts.

£203,000 wedi ei godi

Cyflwynwyd siec am £203,000 i Cymorth Cristnogol mewn digwyddiad yn Wrecsam yr wythnos hon. Ffrwyth blwyddyn Apêl Corwynt Cariad oedd haelioni Eglwys Bresbyteraidd Cymru tuag at waith Cymorth Cristnogol yn y Pilipinas.

Mewn seremoni fer yn ystod Cymanfa Gyffredinol yr enwad yn Wrecsam, cyflwynodd Dwyryd Williams, blaenor o Ddolgellau, y siec i Mari McNeill, Dirprwy Bennaeth Cymorth Cristnogol yng Nghymru. 

Hefyd yn bresennol trwy Skype yr oedd rheolwr gwlad Cymorth Cristnogol yn y Pilipinas, Maria Alexandra Pura. Cyflwynwyd hi gan y Parchedig Anna Jane Evans, Cydlynydd Rhanbarthol Cymorth Cristnogol yng ngogledd Cymru. Mynegodd Alexandra ei diolchgarwch i’r rhai oedd wedi ymgynnull: ‘Diolch yn fawr iawn ichi, Eglwys Bresbyteraidd Cymru, am y gefnogaeth a gwybyddwch yr aiff yn bell iawn.’

Peryglon newid hinsawdd

Eglurodd Alexandra pa mor bwysig oedd gwaith Cymorth Cristnogol yn ei gwlad: ‘Gwelwn beryglon uniongyrchol i fywyd, diogelwch ac urddas rhai o’r merched, dynion a phlant mwyaf bregus gan risgiau newid hinsawdd a thrychinebau yn ogystal â thrais gan y wladwriaeth.

‘Mae’r Pilipinas yn 3ydd ar restr Risg Byd-eang yn 2017 ac yn 5ed ar restr risg tymor hir newid hinsawdd. Mae darogan yr hinsawdd yn awgrymu cynhesu parhaus i’r dyfodol, glawogydd eithafol ond hefyd llai o law mewn ardaloedd eraill ... mae lefel y môr wedi codi mwy na dwbl y cyfartaledd codiad lefel y môr yn fyd-eang. Bydd hyn yn effeithio ecosystemau sensitif, anheddau dynol, diogewlch bwyd a bywoliaethau, iechyd a ffordd o fyw.’

Parhau mewn gweddi a gweithred

Rhoddodd Mari McNeill hithau sylw i newid hinsawdd wrth iddi gyfarch y Gymanfa, gan ddwyn sylw at ymgyrch Cam Mawr Cymorth Cristnogol ar y mater. Anogodd y gynulleidfa i barhau i sefyll gyda phobl y Pilipinas wrth iddynt wynebu heriau newid hinsawdd. Yn benodol, tynnodd sylw at gerdyn gweddi ac ymgyrchu yr Apêl Diolchgarwch, sydd ar gael i’w lawr lwytho o https://www.christianaid.org.uk/sites/default/files/2018-06/harvest18-prayer-action-card-welsh.pdf ac hefyd at arddangosfa arbennig am waith Cymorth Cristnogol gyda phobl sydd wedi eu dadleoli’n fewnol, y gellid ei chael i’w dangos yn y capel neu yn y gymuned.

‘Diolch yn fawr iawn ichi am eich ffyddlondeb tuag at waith Cymorth Cristnogol,’ meddai Mari. ‘Mae eich partneriaeth gyda ni yn holl bwysig ac rydym yn diolch i Dduw amdano.’

Yn cau’r seremoni mewn gweddi yr oedd Cheryl Williams, sydd yn olynu’r Parchedig Catrin Roberts fel cynrychiolydd Eglwys Bresbyteraidd Cymru ar Bwyllgor Cenedlaethol Cymorth Cristnogol Cymru. Diolchodd Cheryl i Catrin am yr holl waith a wnaeth yn ystod yr apêl hon a sawl apêl arall ar draws y blynyddoedd.
 

Welsh Presbyterians 2018
0
0

Cyflwynwyd y siec yn ytsod Cymanfa Gyffredinol Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn Wrecsam.

/sites/default/files/2018-07/siec-Edit_1.jpg