Skip to main content

Cwis cenedlaethol llwyddiannus

Cwis byw ar Facebook

Published on 27 May 2020

Cymorth Cwisnogol

Un o uchafbwyntiau Wythnos Cymorth Cristnogol eleni oedd y Cwis Cenedlaethol a lwyddodd i godi £1,255. Cynhaliwyd y cwis yn fyw ar Facebook ar nos Iau'r Wythnos a hynny dan ofal Rhys Llwyd, gweinidog gyda’r Bedyddwyr yng Nghaernarfon. Bu cystadlu brwd ar y noson, gyda thîm Ebeneser, Caerdydd, yn ennill y gystadleuaeth.

Oherwydd y Coronafirws, cafodd Cymorth Cristnogol ei orfodi i newid y cynlluniau ar gyfer yr wythnos codi arian blynyddol. Penderfynwyd cynnal wythnos ddigidol gyda’r gobaith y bydd yn bosibl cynnal gweithgareddau mwy traddodiadol rhyw bryd yn yr hydref.

Meddai Cynan Llwyd, Pennaeth Gweithredol Cymorth Cristnogol yng Nghymru, ‘Bu raid i bethau fod yn wahanol iawn eleni, ond mae’n cefnogwyr wedi ymateb i’r her yn hynod o gadarnhaol a chreadigol. Roedd ein Cwis Cenedlaethol yn boblogaidd iawn, gyda phobl hen ac ifanc o bob cwr o Gymru yn ymuno gyda ni. Rydym yn hynod o ddiolchgar i bawb am gymryd rhan ac am gyfrannu mor hael.

‘Roedd her y firws i Wythnos Cymorth Cristnogol yn fawr a bu raid inni addasu llawer ar ein cynlluniau, ond wrth weld yr ymateb, rwy’n hyderus y bydd posibl inni adeiladu ar y gweithgarwch digidol i’r dyfodol.’

Ychwanegodd Cynan Llwyd, ‘Mae’r Coronafirws yn golygu fod yn rhaid i Cymorth Cristnogol addasu ei waith o amgylch y byd. Fel gyda pob argyfwng, y tlotaf yn ein byd sy’n dioddef fwyaf. Bydd haelioni pobl Cymru’n helpu i liniaru effeithiau’r firws mewn cyfnod mor heriol.’