Skip to main content
Published on 8 May 2024

Cyhoeddwyd bod Arweinydd Ardal Bro ar gyfer Gorllewin Caerdydd, y Parch Andrew Sully, wedi ei ddewis yn Gadeirydd newydd Pwyllgor Ymgynghori Cenedlaethol Cymorth Cristnogol Cymru.

Cymorth Cristnogol ydy asiantaeth ddyngarol a datblygiad rhyngwladol eglwysi Ynysoedd Prydain ac Iwerddon, ac mae’r Pwyllgor Cenedlaethol yn gwasanaethu fel corff cynghori i’w Bwrdd Ymddiriedolwyr, yn ogystal ag ymgysylltu ag eglwysi, cefnogwyr a sefydliadau eraill yng Nghymru er mwyn cefnogi gwaith yr elusen mewn cymunedau bregus ledled y byd. 

Mae Andrew, a fu’n gwasanaethu’n ddiweddar fel Pennaeth Dros Dro y mudiad yng Nghymru, yn gadeirydd Grŵp Cymorth Cristnogol Eglwys Gadeiriol Llandaf a bydd hefyd yn ymuno â Bwrdd Ymddiriedolwyr Cymorth Cristnogol.
 
Cafodd Andrew ei hyfforddiant yng Ngholeg Queen’s, Birmingham, ynghyd â’i wraig, Mary, sy’n Esgob Llandaf – ac mae’r ddau wedi bod yn gefnogwyr brwd Cymorth Cristnogol ers blynyddoedd lawer.
 
Cyn ymgartrefu yn Llandaf, bu Andrew yn offeiriad, yn gweithio ym mhump o chwe esgobaeth Cymru ac yn ystod y cyfnod hwnnw, fe fyddai’n aml yn derbyn rôl swyddog ecwmenaidd, yn hyrwyddo’r gydberthynas rhwng eglwysi o wahanol enwadau. Cafodd secondiad am gyfnod gyda Cytûn/Eglwysi Ynghyd yng Nghymru fel swyddog maes yn y gogledd.
  
Bu Andrew yn ‘ymgyrchydd’ hunanhonedig i Cymorth Cristnogol dros y 30 mlynedd ddiwethaf, gan gymryd rhan mewn ymgyrchoedd allweddol a gweithgareddau codi arian. Mae’r rhain wedi cynnwys seiclo o Lundain i Copenhagen ar gyfer trafodaethau COP yn 2009, Llundain i Baris a Lôn Las Cymru ac, yn fwy diweddar, cerdded cestyll Cymru yn y gogledd, a llwybr pererinion Llandaf i Benrhys sydd ar droed ar gyfer Wythnos Cymorth Cristnogol 2024.

Meddai Andrew, sy’n ysgwyddo rôl y Cadeirydd gan y Parch Nan Powell Davies: 

Fy ngobaith ydy dod â’m gwybodaeth a phrofiad o Gymru a’i chymunedau i’r rôl hon, a dwi’n edrych ymlaen at gefnogi Mari a thîm Cymorth Cristnogol Cymru, yn ogystal â bwrdd a staff ehangach Cymorth Cristnogol. Mae’r dasg o ddileu tlodi mor berthnasol ag erioed yn y cyfnod hwn o argyfwng hinsawdd, ac mae Cymorth Cristnogol yn allweddol i bontio rhwng cymunedau sydd dan dlodi yn fyd-eang ac eglwysi yng Nghymru a gweddill y DU.

Head of Christian Aid Wales Mari McNeill said:

Daw Andrew â gwybodaeth helaeth o Gymru a’i chymunedau i’r rôl hon.Rydyn ni wrth ein boddau i barhau i allu gweithio gydag e i ymgysylltu â chefnogwyr, eglwysi a mudiadau eraill er mwyn codi arian ac ymgyrchu yn ein hymdrechion i fynd i’r afael â thlodi ac anghyfiawnder yn fyd-eang.

Daw’r datganiad ar drothwy Wythnos Cymorth Cristnogol, 12-18 Mai, lle mae cannoedd o wirfoddolwyr a chymunedau yn paratoi i weithredu ar dlodi yn fyd-eang, hyn trwy amryw o heriau a digwyddiadau cymunedol codi arian.

 

Nodiadau i olygyddion:

I unrhyw un sydd am gefnogi Pererindod Llandaf, ewch i’r dudalen codi arian: Pilgrimage from Llandaff to Penrhys - Christian Aid Fundraise

 

Mwy gan Cymorth Cristnogol

About Christian Aid Wales

We work with churches, communities and individuals across Wales to inspire them to give, act and pray.

Christian Aid Week

Seven days, so many ways. How will you make lasting change this Christian Aid Week?

Sarah Mullally, Bishop of London, becomes Chair of Christian Aid

The Rt Revd and Rt Hon Dame Sarah Mullally DBE, the Bishop of London, will be the next Chair of Christian Aid.