Skip to main content

Ymunwch â ni i greu Llythyrau Dros Y Greadigaeth

Croeso i dudalen ysgolion Cymru ar gyfer Llythyrau Dros y Greadigaeth.

Rydym yn gwahodd plant a phobl ifanc o'r DU a thu hwnt i rannu eu barn ar gyfiawnder hinsawdd trwy brosiect creadigol: Llythyrau Dros y Greadigaeth.

Rydym yn gwahodd ysgolion ac eglwysi ym mhobman i ddysgu am gyfiawnder hinsawdd, creu gweithiau celf, ac i gynnal arddangosfeydd er mwyn cysylltu gyda’r gymuned ehangach. Mae Llythyrau Dros Y Greadigaeth yn gyfle i arddangos gobeithion a gweledigaethau dyfodol mwy cynaliadwy a chyfiawn i bobl a'r ddaear.

Mae gennym ein hadnoddau ysgol isod gyda chyfieithiadau Cymraeg ar gael ar gyfer y ddau gynllun gwers, ac adnoddau ychwanegol yn Saesneg i gefnogi'r prosiect.

I archebu'r poster a phecyn cardiau Llythyrau Dros Y Greadigaeth, ffoniwch 08080 005 005 a dyfynnwch F5000.

Mae ein holl adnoddau yn rhad ac am ddim a gallwch eu harchebu a'u lawrlwytho.

Am fwy o wybodaeth neu i rannu'ch profiadau a'ch gweithiau celf gyda ni, cysylltwch â lettersforcreation@christian-aid.org.

Will you join us in creating Letters for Creation?

Welcome to the Welsh schools portal for Letters for Creation.

We are inviting children and young people from around the UK and beyond to share their views on climate justice through a creative project: Letters for Creation.

We are inviting schools and churches everywhere to learn about climate justice, create their own artworks, and to host their own Letters for Creation exhibitions for the wider community to engage with. Letters for Creation is an opportunity to showcase the hopes and visions of a more sustainable and just future for people and planet.

Download our school resources below with Welsh translations available for the two lesson plans, and English language resources to support the project.

To order the Letters for Creation poster and postcard pack, call 08080 005 005 or email christianaid@mosaic-fs.co.uk and quote F5000.

All our resources are free to order and download.

For more information or to share your experiences and artworks with us please contact lettersforcreation@christian-aid.org.

L4C Climate Justice Lesson Plan (Welsh)

Climate Justice lesson plan in Welsh.

L4C Courageous Advocacy and Prophetic Action (Welsh)

Showing how children and young people can speak up and work together for climate justice.

L4C Courageous Advocacy and Prophetic Action (Welsh)

Showing how children and young people can speak up and work together for climate justice.

L4C Climate Justice lesson plan

Supports children and young people to learn about climate justice issues.

Courageous Advocacy and Prophetic Action lesson plan

Lesson plan exploring how children and young people can speak up and work together

L4C Art Facilitation Guide: Caring Deeply, Dancing Freely

With reflective tools and activities to unlock creativity and expression.