Skip to main content
English version of this page

Nid yw cariad yn darfod byth

Mae’r Coronafirws yn ein heffeithio i gyd. Ond mae cariad yn ein huno i gyd.

Mae Wythnos Cymorth Cristnogol (10-16 Mai) yn newid hefyd. Byddwn yn cynnal yr holl weithgareddau arferol yn nes ymlaen yn ystod y flwyddyn, ond rydym am gynnal Wythnos ddigidol ym mis Mai.

Dyma'r adnoddau addoli sydd wedi eu paratoi ar eich cyfer:

Trefn Gwasanaeth

Gweddïau

Nodiadau pregeth

Mae adnoddau Saesneg ar gael fan hyn

Image credits and information i
Rose stands with jerry cans
Rose Jonathan carrying jerry cans

Apêl Brys Coronafirws

Am fwy o wybodaeth ar sut mae Cymorth Cristnogol yn ymateb i'r firws o amgylch y byd, neu os ydych am gyfrannu i'n hapel brys ewch i'r dudalen hon

Gweddïau

Nid yw cariad yn darfod byth

Hyd yn oed yn yr adegau mwyaf tywyll, mae cariad yn rhoi gobaith. 

Mae cariad yn ein cymell i frwydro yn erbyn Coronafirws ar y cyd gyda’n brodyr a’n chwiorydd ar hyd a lled y byd.

Mae cariad yn ein cymell i sefyll mewn gweddi gyda’n cymdogion yn agos a phell.

Mae cariad yn ein cymell i roi ac i weithredu fel un.

Mae’n gwbl glir bod ein dyfodol ynghlwm yn dynnach a’n gilydd nag erioed ,

Wrth i ni weddïo yn ein cartrefi unigol - ar draws y wlad ac ar hyd a lled y byd - yr ydym yn cael ein huno’n un teulu.  Felly, gadewch i ni oedi, a chanfod moment o dawelwch wrth i ni godi’n calonnau mewn gweddi.

Dywedwch y gweddïau hyn yn uchel neu’n dawel, ar eich pen eich hun neu gydag eraill ar lein.

Gweddïau o ddiolchgarwch ac eiriolaeth

Am weithwyr iechyd sy’n gofalu am y difrifol sâl

am wyddonwyr sy’n gweithio ar frechiad

am yr ymchwilwyr sy’n dadansoddi data a chanfod tueddiadau

am y cyfryngau sy’n cyfathrebu’r realiti

am weithwyr archfarchnadoedd, hylendid a glanweithdra

am straeon newydd da am adferiadau a chynllunio effeithiol

am ganu o falconïau gan gymunedau sy wedi eu cau i mewn

am ddealltwriaeth nad yw ynysu’n gorfod golygu unigrwydd

am nodiadau drwy flychau llythyrau yn cynnig help a chefnogaeth

am y rhyngrwyd a theliffon a thechnoleg sy’n cysylltu

am gael ein deffro i sylweddoli be sy’n cyfrif go iawn

Diolch a fo i Dduw.

Gweddi mewn cyfnod o hunan ynysu

‘Dw i'n hollol sicr fod dim byd yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth ei gariad e. Dydy marwolaeth ddim yn gallu, na'r un profiad gawn ni mewn bywyd chwaith. Dydy angylion ddim yn gallu, na phwerau ysbrydol drwg … Na, does dim yn y bydysawd yma greodd Duw yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yn ein Harglwydd ni, y Meseia Iesu!’ (Rhufeiniaid 8:38-39)

Dduw'r nefoedd a’r ddaear,

ar yr adeg hon o hunan ynysu,

ar wahân i’n ceraint

yn bell oddi wrth ffrindiau

i ffwrdd o gymdogion,

diolch nad oes dim

yn yr holl greadigaeth,

ddim hyd yn oed y Coronafirws,

sy’n gallu ein gwahanu ni oddi wrth dy gariad di.

 

A bydded i’th gariad diddarfod di

barhau i gael ei rannu

trwy garedigrwydd dieithriaid

yn gofalu am ei gilydd,

a chymdogion ymhell ac agos,

a phawb yn cydnabod eu breuder,

pob un ohonom yn ddiolchgar am bob anadl,

ac yn fodlon i bawb arall hefyd 

dderbyn rhodd bywyd llawn ac iach.

Cadw ni yn d’ofal.

Amen.

Gweddi dros weithwyr iechyd ym mhobman

Dduw adferiad ac iachâd,

diolch am weithwyr iechyd ym mhobman,

sy’n caru’n aberthol yn y dyddiau heriol hyn

gan roi lles eraill o flaen eu lles eu hunain

yn cadw draw oddi wrth deulu a ffrindiau

yn cysuro’r gofidus a’r galarus

yn calonogi’r pryderus a’r bregus

yn gweithio i iachau ac adfer pobl sâl.

Bydd yn dywysydd, yn gryfder, doethineb a gobaith iddynt.

 

Gweddïwn y bydd rhai mewn awdurdod yn eu gwarchod

gan gyflenwi’r offer diogel sydd ei angen arnynt

ac i’w hymroddiad gael ei gydnabod gyda diolch dwfn

wrth iddynt ddychwelyd adref yn lluddedig.

 

A gweddïwn dros weithwyr iechyd dros y byd,

sydd â’u hoffer diogelwch

bob amser yn brin, ac nid nawr yn unig.

Bydded i’r dyddiau rhyfeddol hyn

ein harwain i ddealltwriaeth o’r newid sydd ei angen yn ein byd,

newid fydd yn sicrhau ymdrech go iawn i fynd i’r afael

ag anghyfiawnder sy’n golygu y penderfynir disgwyliad oes

gan ddaearyddiaeth,

a’n bod i gyd yn perthyn i’r un byd 

ac yn gweithio tuag at yr un nod.

Amen.

Gweddi cyn tawelwch

Dduw cariadus,

ceisiwn dy bresenoldeb

yn y tawelwch y tu hwnt i eiriau

yn edrych tuag atat am gysur,

nerth, diogelwch a chalonogaeth,

yn anadlu diolchgarwch

yn dal gafael mewn gobaith

yn ymddiried gyda ffydd

mai ti sy Dduw o hyd

yng nghanol yr holl helbul,

y bydd dy gariad yn cyrraedd

hyd eithaf y ddaear.

Bydd gyda ni nawr.

(Tawelwch)

Amen.

Gweddi yn y pandemig

‘Mae cariad bob amser yn amddiffyn; mae bob amser yn credu; bob amser yn gobeithio; bob amser yn dal ati. Fydd cariad byth yn darfod.’ (1 Corinthiaid 13:7-8)

Dduw cariadus,

cryfhau ein bod

gyda’r cariad sy’n cynnal popeth

hyd yn oed pwysau’r pandemig hwn

hyd yn oed y chwilio manwl am symptomau

a’r disgwyl hir iddynt fynd heibio,

yn gwylio a disgwyl,

gan gadw’n llygaid arnat ti,

a gofalu am ein cymdogion

ymhell ac agos.

Gosod yn ein henaid brau

y gred a’r gobaith fod popeth

yn bosibl gyda dy gariad creadigol

y gall dieithriaid ddod yn ffrindiau

y gallu gwyddoniaeth ganfod yr atebion

y gall adnoddau gael eu rhannu’n deg

fel bod pawb, ym mhobman, yn cael yr hyn sydd ei angen,

a bod dy gariad, na ŵyr ddim am ffiniau,

yn bwrw allan pob ofn a hunanoldeb sy’n rhannu.


Bydded i’th gariad sy byth yn darfod

ein cysuro, ein nerthu a’n harwain

er lles pawb ac er

gogoniant i Dduw.

Amen.

Gweddi dros yr eglwys

Bydded i’th gariad nad yw’n darfod

gryfhau’r gwan

annog yr ofnus

tawelu’r pryderus

iachau’r sâl

trwy dy eglwys –

dy ddwylo, wedi eu golchi’n lân,

a’th draed ar y ddaear –

yn bell ond dal yn bresennol

yn rhithiol ond mewn cysylltiad

ar wahân ond yn dal i helpu.

Dduw yn dy drugaredd,

gwrando ein gweddi.

Amen.

 

 

Y weddi y dysgodd Iesu inni

Ein Tad,

yr hwn wyt yn y nefoedd

Deled dy deyrnas, gwneler dy ewyllys,

megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd.

Dyro inni heddiw ein bara beunyddiol.

Maddau inni ein dyledion

fel y maddeuwn ninnau i’n dyledwyr.

Ac nac arwain ni i brofedigaeth

eithr gwared ni rhag y drwg.

Canys eiddot ti yw’r deyrnas,

a’r nerth, a’r gogoniant,

yn awr ac yn oes oesoedd.

Amen.