Skip to main content
Llanddwyn cross

Eich pwynt cyswllt cyntaf

Fel efallai eich bod yn gwybod, mae Cymorth Cristnogol wedi mynd trwy gyfnod o newid i’n helpu i weithio’n fwy effeithiol a gwella ein gofal o gefnogwyr. Rydym yn falch o all croesawu ein Tîm Ysgogi Cefnogwyr Canolog (TYCC). Mae rhychwant eu gwaith yn cynnwys Cymru gyfan a bydd Helen Roach a Miriam Watling ar gael i ateb unrhyw gwestiwn sydd gan eich eglwys neu grŵp.

 

Gallwch gysylltu gyda Helen a Miriam:

- trwy e-bostio cymru@cymorth-cristnogol.org <mailto:cymru@cymorth-cristnogol.org>

- trwy ffonio 029 2084 4646

- neu trwy anfon post i’n swyddfa genedlaethol yn Cymorth Cristnogol, Llys Porth yr Eglwys, 3 Ffordd yr Eglwys, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd, CF14 2DX

Mae gennym staff o hyd ar lawr gwlad trwy Gymru sydd yn gweithio o’u cartrefi, a bydd TYCC yn eich cysylltu gyda hwy os mai hwy yw’r bobl orau i’ch helpu.

Helen Roach

Helen yw ein Swyddog Ysgogi Cefnogwyr Canolog yng Nghymru, wedi ei lleoli yn ein swyddfa genedlaethol yng Nghaerdydd.

Astudiodd Helen ddiwinyddiaeth yn y brifysgol a daw i Cymorth Cristnogol o gefndir mewn nifer o elusennau yng Nghymru wedi canolbwyntio ar fynd i’r afael â thlodi ac anghydraddoldeb. Yn fwyaf diweddar, hi oedd yn arwain ar waith perthynas aelodau i Tai Pawb, elusen sy’n gofalu am gydraddoldeb ac amrywiaeth yn y sector dai yng Nghymru, gan gynnwys anghenion tai ffoaduriaid. Cafodd Helen ei geni a’i magu yng Nghaerdydd ac mae wedi dysgu Cymraeg yn rhugl fel ail iaith.

Helen Roach TYCC

Meddai Helen, ‘Mae wedi bod yn fraint fawr dod i adnabod rhai o’n cefnogwyr trwy sgyrsiau ffôn yn y cyfnod cyn y Nadolig. Fel un sy wedi cefnogi Cymorth Cristnogol yn bersonol dros nifer o flynyddoedd, mae’n fraint fawr ymuno â’r tîm. Fy ffocws fydd sicrhau y caiff ein cefnogwyr yng Nghymru'r holl gefnogaeth y maent ei angen i barhau i drefnu digwyddiadau gwych dros Cymorth Cristnogol a rhoi prosesau yn eu lle y tu ôl i’r llenni i sicrhau fod hyn yn digwydd.’

Miriam Watling

Miriam yw ein Cydlynydd Ysgogi Cefnogwyr Canolog yng Nghymru. Mae hi wedi ei lleoli yn ein swyddfa genedlaethol yng Nghaerdydd.

Un o’r Wyddgrug yw Miriam yn wreiddiol, ond wedi dychwelyd i Gymru ar ôl treulio blwyddyn yn Awstralia. Mae’n Gymraes iaith gyntaf. Mae Cymorth Cristnogol wedi bod yn rhan fawr o fywyd Miriam ers ei phlentyndod trwy ei theulu. Ers gadael y brifysgol, mae wedi gweithio gyda phlant a phobl ifanc, gan gynnwys arwain addoli a defnyddio theatr i addysgu, adeiladu hyder a chreu gofod diogel.

Miriam Watling TYCC

Meddai Miriam, ‘Rwyf wedi bod gyda Cymorth Cristnogol ers mis Hydref a rhan orau fy swydd ydi clywed be ydach chi, ein cefnogwyr, yn ei wneud! Mae’n gyffrous iawn bod yma ac rwy’n fwy na pharod i helpu mewn unrhyw ffordd! Os gwelwch yn dda, rhowch alwad inni yn y swyddfa genedlaethol, byddem wrth ein bodd clywed gennych.’