• Loading

What has been achieved

Dyma rai o’r rhesymau pam fod Cymorth Cristnogol yn gweithio yn Ne Affrica a pham y dewiswyd y wlad gan Undeb yr Annibynwyr Cymraeg ar gyfer ei hapêl enwadol yn ddiweddar:

  • Mae mwy na 20 miliwn o bobl De Affrica yn byw mewn tlodi. Mae gan y wlad un o’r bylchau anghyfartaledd mwyaf yn y byd

  • Mae o leiaf un ymhob pump o oedolion De Affrica yn HIV+

  • Mae gan De Affrica mwy na 2.5 miliwn o blant amddifad oherwydd HIV ac afiechydon sy’n deillio o AIDS (ffigyrau diweddar UNICEF ac UNAIDS)

Wrth gyflwyno’r apêl dywedodd llywydd UAC, ‘Mae’r apêl yn gyfle i ni ddysgu am y caledi, a hefyd y llwyddiant yn goresgyn anawsterau, ymhlith pobl De Affrica. Os gallwn lwyddo i gyrraedd y nod ariannol, fe allwn roi help effeithiol lle mae’r angen mor fawr.’

Llwyddodd yr apêl i godi dros £200,000, felly beth mae’r arian wedi helpu i’w wneud?

Thandanani

Nqoba Early Learning CentreDwy chwaer yw Sphokazi ac Amanda a gollodd ei mam ifanc i HIV a’i hofn hi i ddatgelu ei statws.

Roedd Sphokazi yn 5 ac Amanda ond yn 1 ar y pryd ac fe ofalwyd amdanynt gan Lindawe ac Eric, eu mam-gu a’u tad-cu.

Mae Sphokazi yn HIV+ ac angen gofal arbennig. Mae ganddi hefyd ddiffyg ar ei chlyw ynghyd ag anableddau dysgu, ac fe ddylai fod yn derbyn addysg arbennig. Mae Amanda yn iach ac yn ôl ei mam-gu y mae hi’n ‘wyrthiol.’

Bu’n dipyn o frwydr i’r teulu pan gollodd Eric ei waith, gan fod fawr ddim incwm yn dod i mewn i’r cartref. Ceisiodd Lindiwe i gael help gan nifer o adrannau’r llywodraeth, ond bu’n aflwyddiannus nes i rywun sôn wrthi hi am Thandanani.

Medd Lindiwe, ‘Ar y pryd doedd gyda ni fawr ddim i’w fwyta ac roedd hynny’n arbennig o wael i Sphokazi oedd ar feddyginiaeth.’

Darparodd Thandnani hefyd dalebau bwyd, sgidiau ysgol a siwmperi i’r teulu.

Hefyd fe wnaethant yn siŵr fod Sphokazi yn derbyn gofal meddygol a’r maeth roedd ei angen arni, ac fe gafodd ei chyfeirio at ysgol ar gyfer plant sydd ag anghenion arbennig.

"Darparodd Thandnani hefyd dalebau bwyd, sgidiau ysgol a siwmperi i’r teulu."

 

Medd Lindiwe, ‘Mae Thandanani yn mynd i’n helpu ni i gael grantiau gofal arbennig ar gyfer Sphokazi ac maent wedi addo bydd y plant wastad yn cael addysg.’

‘Rwy mor falch y daethom i gysylltiad â Thandanani…..nawr rwy’n teimlo’n obeithiol y gall y sefyllfa wella.’

PACSA

Mae gan PACSA (Pietermaritzburg Agency for Christian Social Awareness) weledigaeth i ‘adeiladu cenedl, un person ifanc ar y tro’, a thrwy eu gwaith bob dydd yn defnyddio chwaraeon, celfyddyd a diwylliant, meant yn ceisio torri i lawr y rhwystrau yn y wlad, sy’n cael eu creu gan hil a chyfoeth.

Gan fod cystadleuaeth Cwpan y Byd yn cymryd lle yn Ne Affrica, trefnodd PACSA gystadleuaeth pêl-droed eu hunain yn ystod Ebrill 2010. Roedd 50 o dimau yn cymryd rhan gan ddod â phlant o rai o’r cymunedau tlotaf, disgyblion o ysgolion breintiedig gerllaw a myfyrwyr cenedlaethol o’r Almaen a’r DU ynghyd.

Cynhaliwyd gweithdai rhwng y gemau, gan gynnig cefnogaeth gymdeithasol a seicolegol i 300 o bobl ifanc sy’n dod o gefndiroedd difreintiedig, a hefyd rhannu negeseuon am beryglon HIV.

Gyda mwy o gyllid mae PACSA yn gobeithio adeiladu ar frwdfrydedd Cwpan y Byd. Y gobaith yw hyfforddi tua 100 o arweinwyr ieuenctid - bechgyn a merched o ardaloedd breintiedig a difreintiedig - i fod yn addysgwyr cyfoedion drwy gynnal sesiynau gyda grwpiau cymunedol, ysgolion ac eglwysi.

Mae cynlluniau tebyg yn y gorffennol wedi bod yn llwyddiannus iawn yn helpu i dorri lawr y perygl o gael eich heintio gan HIV, beichiogrwydd ac anffafriaeth yn erbyn merched.

Chwiliwch yma am fwy o wybodaeth am waith Cymorth Cristnogol yn Ne Affrica.

Peidiwch â cholli allan ar yr adroddiadau arbennig yn ystod Cwpan y Byd ar www.christianaid.org.uk

Please donate

Help people around the world fight their way out of poverty

  • Regular donation
  • Single donation

Sign up for emails

Facebook logo for homepage

Become a fan of Christian Aid.

Visit our Facebook