• Loading

Christian Aid Wales's work in South Africa

Roedd Apêl ddiweddar UAC yn rhoi sylw i waith partneriaid Cymorth Cristnogol mewn nifer o feysydd allweddol, gan gynnwys: cefnogi pobl dlawd cefn gwlad sydd heb dir, ymateb i’r argyfwng HIV a gwaith cymodi yn dilyn y blynyddoedd o’r drefn apartheid.

Pobl cefn gwlad heb dir

Children playing in Cornfields, Kwa Zulu NatalMae’r gwahaniaeth rhwng tlawd a chyfoethog yn Ne Affrica gyda’r mwyaf yn y byd. Ar ôl y blynyddoedd o reolaeth drefedigol a threfn apartheid, mae’r rhan fwyaf o dir wedi canoli yn nwylo'r lleiafrif cyfoethog.

Er bod llawer o deuluoedd tlawd yn yr ardaloedd gwledig wedi byw ar yr un tiroedd ffermio ers cenedlaethau, fe ddygwyd eu tir oddi wrthynt yn ystod y cyfnodau trefedigol ac apartheid.

Mae’r Association for Rural Advancement (AFRA) yn helpu’r teuluoedd yma ac eraill i wneud cais cyfreithiol o dan raglen adfer tir llywodraeth De Affrica, er mwyn cael eu tiroedd yn ôl.

Wedi i’r tir gael ei adfer iddynt, mae AFRA yn eu helpu i gael y gefnogaeth angenrheidiol er mwyn iddynt allu ffermio’r tir yn effeithiol. Mae AFRA hefyd yn helpu pobl i ymladd yn erbyn cael eu troi allan yn annheg ac yn rhoi gwybodaeth iddynt am eu hawliau tai.

Cymod a Datblygiad

Mudiad Cristnogol annibynnol yw’r Pietermaritzburg Agency for Social Awareness (PACSA) yn cefnogi cymunedau tlawd sydd ar y cyrion.

Mae gweithgarwch PACSA yn cynnwys gwaith ymchwil, addysg a hyfforddiant, myfyrdod ysbrydol ac ymgyrchu ar faterion fel trais rhywiol a thrais yn y cartref, cymod ôl-apartheid, masnach a HIV.

Un o’u prif amcanion yw helpu arweinwyr eglwys a chymuned i ddeall cymhlethdod materion economaidd a gwleidyddol, er mwyn iddynt allu dylanwadu ar y rhai sydd mewn grym. Mae PACSA hefyd yn rhedeg cyrsiau llythrennedd mewn economeg er mwyn helpu pobl i ddeall effaith masnach a pholisïau economaidd ar bobl gyffredin De Affrica.

HIV

Landiswa Buda a beneficiary of Christian Aid partner Wola NaniMae o leiaf un ymhob pump o oedolion De Affrica yn HIV positif, ac mae’r afiechyd wedi gadael mwy na miliwn o blant yn amddifaid.

Mae Thandanani yn cefnogi’r plant yma ynghyd â phlant eraill bregus, yn ardal Pietermaritzburg, gan sicrhau fod ganddynt fwyd, lloches, mynediad i addysg a chefnogaeth emosiynol.

Mae Wola Nani yn cefnogi gwragedd sy’n HIV positif ynghyd â’u plant, yn Cape Town a threfedigaethau cyfagos.

Yn ogystal â darparu gofal a chyngor, mae Wola Nani yn rhedeg rhaglenni i ddatblygu sgiliau a ffyrdd o ennill incwm er mwyn helpu pobl sy’n byw gyda HIV i wneud bywoliaeth drwy gynhyrchu crefftau.

Maent hefyd yn codi llais ar faterion yn ymwneud â HIV - codi ymwybyddiaeth, brwydro yn erbyn stigma a cheisio sicrhau fod pobl sy’n byw gyda HIV yn medru cael mynediad i’r gwasanaethau angenrheidiol.

Yn ystod blwyddyn yr apêl, cododd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg dros £200,000 er mwyn ariannu’r gwaith pwysig yma.

Helpwch ni i barhau i gynorthwyo ein partneriaid yn Ne Affrica trwy wneud cyfraniad. Gall swm bach helpu newid bywydau.

Please donate

Help people around the world fight their way out of poverty

  • Regular donation
  • Single donation
Facebook logo for homepage

Become a fan of Christian Aid.

Visit our Facebook

Sign up for emails

Young South African girl and woman embrace

How Welsh people have changed families' lives in South Africa

Video from South Africa