• Loading

How our volunteers make a difference

 

Sut mae’n gwirfoddolwyr yn gwneud gwahaniaeth

Jane Aggleton a Christine Kearns – Gwirfoddolwyr bas data Caerdydd

Volunteers 2016  

Jane a Chris efo Pennaeth Cymru, Huw Thomas

 

Sut y daethant yn rhan o’r gwaith?

Gwelodd Christine hysbyseb am swydd wirfoddol yn Newyddlen ei heglwys leol. “Roeddwn wedi ymddeol yn ddiweddar ac yn fy ngwaith roeddwn yn gwneud yr holl bethau yr oedd y swydd hon yn gofyn amdanynt felly credais fod gen i’r sgiliau a’r profiad angenrheidiol i’w cynnig. Roedd yn gyfle rhy dda i’w golli i allu gweithio i elusen mor werthfawr.”

Roedd Jane yn dymuno gwirfoddoli yn ei hamser sbâr a darganfyddodd swydd oddi fewn i Cymorth Cristnogol oedd yn ei siwtio hi i’r dim. “Mae’n fudiad yr ydw i wedi ei gefnogi ers blynyddoedd ac roedd y dasg o weithio ar y bas data yn siwtio fy sgiliau yn dda iawn. Mae’n fonws hefyd fod y swyddfa o fewn taith gerdded i’m cartref.”

Pa fwynhad sydd i'w gael o’u rôl?

Mae Christine yn mwynhau’r math hwn o waith ac yn falch o allu defnyddio ei sgiliau a’i phrofiad heb y pwysau o waith llawn amser. Dywed fod y swyddfa yn le hyfryd i weithio ynddo efo cydweithwyr hawdd gwneud efo hwy. Mae hi hefyd yn ymuno yn ochr gymdeithasol y swyddfa - ciniawau a phryd Nadolig ayyb. “Rwy’n mwynhau’r drefn o gael swydd i ddod iddi ddau fore'r wythnos, a dim problem petawn i angen amser i ffwrdd.”

Mae Jane yn mwynhau gweithio yn y swyddfa am ddiwrnod a hanner yr wythnos gyda’r bobl gyfeillgar sydd yno. “Mae’r gwaith yr wyf yn ei wneud yn fy siwtio fi’n dda iawn ac rwy’n hoffi fod gen i brosiect arbennig y gallaf fod yn gyfrifol amdano reit i’r diwedd.”

Mae Jane a Christine yn gwneud cyfraniad mawr i waith y tîm trwy gadw ein data mor gyfredol ag sy’n bosibl.

Mae Jane wedi treulio blwyddyn yn sicrhau bod manylion gennym ar ein system o nifer fawr o eglwysi ac yn awr mae hi’n gwneud gwaith tebyg ar ysgolion Cymru. Golyga hyn ei bod yn ychwanegu manylion newydd ar y system, yn diweddaru manylion presennol ac yn twtio’r data yn gyffredinol.

Mae Christine yn cofnodi gwybodaeth ynghylch ein cefnogwyr - pan adnoddau y maent wedi eu harchebu, pa ddigwyddiadau y maent wedi bod yn rhan ohonynt ac yn cofnodi cyfraniadau. Trwy ddiweddaru ein cofnodion fel hyn mae’n ein helpu i ofalu ein bod yn cadw cyswllt a chefnogwyr yn y ffordd iawn. 

 

 

 

 

 

Please donate

Help people around the world fight their way out of poverty

  • Regular donation
  • Single donation
Follow us on Facebook and TwitterLike Christian Aid on Facebook WalesFollow us on Twitter

Sign up for emails