• Loading

Appeal ends at the Eisteddfod

Apêl hynod lwyddiannus Merched y Wawr yn codi £24,000!

Ym Mhabell y Cymdeithasau ar faes Eisteddfod Sir Gaerfyrddin, brynhawn Llun, Awst 8, daeth Apêl arbennig Merched y Wawr - Beth am gyfrannu Bag? - i ddiweddglo ac uchafbwynt arbennig, gyda chyflwyno siec am £24,000 i Cymorth Cristnogol, er mwyn cefnogi prosiectau merched yn Ethiopia.

Cafwyd cyfraniadau gan Gill Giffiths, Llywydd Merched y Wawr, a Branwen Nicolas a Cathrin Daniel o Cymorth Cristnogol yng Nghymru, a bu Tegwen Morris, Cyfarwyddwraig Cenedlaethol MYWyn olrhain stori'r apêl.Cyflwynwyd bag unigryw yr un i Gill a Tegwen fel swfenîr o'r apêl! 

Gofynnwyd i Karen Owen, y bardd a'r newyddiadurwraig i lunio cerdd i ddathlu llwyddiant yr apêl

BAGIAU

Roedd gen i stôr o fagiau,
rhai parti a rhai gwaith,
rhai ffurfiol ac anffurfiol,
rhai ffug, rhai lledr llaith;

Rhai swêd, rhai drud, rhai patent,
rhai mawr, a rhai maint llaw,
rhai rhad o stondin marchnad,
rhai sy'n dda i ddim mewn glaw;

Rhai gwlân, rhai ffwr, rhai segwins,
rhai nos Sadwrn a phnawn Sul,
a rhai a weddai'n berffaith
â bwts neu sodlau cul;

Rhai hyll ond ymarferol
a ddaliai 'mhethau i gyd,
y bagiau oedd â'u gwaelod
fel twll y domen byd;

A dyna pam y gwerthais
fy magiau bob yr un,
fel bod 'na ar fy ysgwydd
le i ofid fy nghyd-ddyn;

Waeth beth yw bag yn Gaza,
Nigeria neu'r Wcrain;
a beth yw label, wedyn,
wrth gario beichiau'r rhain?

Gwaredais o fy nghwpwrdd
fy magiau gwag i gyd;
mae angen sachau gwydn
ar lwyth trugaredd byd.

Karen Owen. 4 Awst 2014

Gill Griffiths with community members in Ethiopia

Ers dros 18 mis bu aelodau Merched y Wawr, eu teuluoedd a’u ffrindiau yn ddiwyd yn casglu bagiau o bob lliw a llun, er mwyn codi arian at waith arbennig Cymorth Cristnogol sy'n cefnogi merched a gwragedd yn Ethiopia.

Gwerthwyd llu o fagiau ar stondin Cymorth Cristnogol yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a’r Cyffiniau ym mis Awst 2013, ac yna mewn siopau dros -dro a digwyddiadau eraill ar draws Cymru.

Ar ddechrau Mawrth eleni cynhaliwyd ocsiwn o fagiau enwogion a ser, gan rhoi hwb pellach i'r gronfa. Mae'r bagiau oedd yn weddill wedi ymddangos yn Eisteddfod yr Urdd yn Sir Benfro a'r Sioe Amaethyddol yn Llanelwedd yn ystod y misoedd diwethaf.

Syniad Gil Griffiths, llywydd presennol Merched y Wawr oedd yr Apêl Bagiau, ac fe aeth hi ar daith i Ethiopia, er mwyn gweld y gwaith sy'n cael ei wneud yno, gyda gwragedd a merched, gan bartneriaid Cymorth Cristnogol. Gwnaeth y daith dipyn o argraff arni hi.

'Tan i mi ymweld ag Ethiopia, doeddwn ddim wedi ystyried pa mor bwysig yw hi i fod yn rhan o gymdeithas fel Merched y Wawr.'

Gill Griffiths 'Yma cawn gyfle i sgwrsio a thrafod problemau sy’n gallu codi yn ein bywydau a bywydau ein perthnasau a’n ffrindiau, gan fynd ati wedyn i helpu’n gilydd a helpu’r gymdeithas ehangach.

'Yn Ethiopia, mae merched y gweithio tua 16 i 18 awr y dydd a dydyn nhw ddim felly yn cael y cyfle i ddod at ei gilydd er mwyn trafod yr annhegwch sydd yn eu bywydau. 

'Un o’r ffyrdd y gall Cymorth Cristnogol helpu’r sefyllfa yw cefnogi mudiadau lleol i greu grwpiau hunan-gymorth. 

'Rhydd hyn gyfle i ferched ddod at ei gilydd, nid yn unig i drafod eu problemau, ond i weld bod modd iddynt ddod o hyd i atebion os medrant gydweithio a chytuno i newid pethau.

'Er mwyn bod yn aelod o’r grwpiau hunan-gymorth, byddant yn talu ychydig o arian yn rheolaidd i’r grwp, a bydd yr arian hyn ar gael i’w fenthyg i aelodau sydd ei angen. 

'Byddai ambell un yn y grwp yn benthyg arian i brynu geifr, fel bod plant y ferch honno yn cael llaeth i’w yfed.  Byddai eraill yn benthyca i ddechrau busnes bach.

'Fe welwch felly y bydd yr arian a ddaw yn sgil gwerthu ac ailgylchu pob bag a ddaw atom yn werthfawr iawn i waith Cymorth Cristnogol er mwyn estyn cymorth i ferched yng ngwledydd tlota’r byd.'

Gwyliwch y ffilm o daith Gill

Medd Cathrin Daniel, Pennaeth Cymorth Cristnogol yng Nghymru, 'Newyddion gwych. Mwy, hyd yn oed, nag yr oeddem yn disgwyl!'

'Llongyfarchiadau a diolch i BAWB sydd wedi cyfrannu at lwyddiant yr apel, ac yn arbennig i Merched y Wawr. Newyddion gwych!'

Follow us on Facebook and TwitterLike Christian Aid on Facebook WalesFollow us on Twitter

Please donate

Help people around the world fight their way out of poverty

  • Regular donation
  • Single donation

Sign up for emails