• Loading

Divine Chocolate poetry competition 2015

 

Cerddi'r Enillwyr!

A dyma nhw - y cerddi buddugol eleni!

Llongyfarchiadau mawr i Nel a Jac.

 

Chwarae Teg

Mam a Dad yn gweithio’n galed

Ar fferm goco yn gwneud siocled

Cynaeafu hadau yn ganol gwres

Am dair punt yr wythnos – chydig o bres

Pam nad ydynt yn cael cyflog teg

Am fod cwmniau barus yn anheg.

 

Bu Nain a Taid yn ffermio’n brysur

Yn tyfu coco bywyd-di-gysur

Hollti, casglu, hel yr hadau

I’r cwmniau mawr allforio’r cnydau

Mae’r Byd yn bwyta tunelli o siocled

Heb feddwl dim am ein bywyd called.

 

Beth yw’r dyfodol i mi a fy mrawd

Dilyn y drefn a ffermio’n dlawd...

Diolch byth am chwara teg

Cymorth Cristnogol a Masnach Deg

Wedi newid y drefn mewn llawer o wledydd

Ac amodau gwell i ni ar y ffermydd.

 

Felly pan fyddaf wedi tyfu fyny

Bydd pethau’n well yr amser hynny

Caf aros adref i ffermio hadau

Ac edrych ymlaen i dyfu cnydau

Bydd amodau gwell i ni yn ffermio

A byddaf yn mwynhau cael coco.

 

Nel Mair Jones

Blwyddyn 5, Ysgol Edern

Oedran cynradd


 

Chwarae Teg

Pan rwyf yn tyfu fyny, dwisho bod

yn ffermwr coco: ac yna gai ddod

at siocled di-dor.  Cael golygfeydd braf

tra dwi’n gweithio: pob dydd yn ddydd o haf.

Awyr iach, a rheolwr arno’ch hun

Gai gymryd diwrnod bant bob dydd Llun!

 

Ond yna ddaeth deryn bach ata i

A dweud fod y gwaith ddim yn hwyl a sbri,

ddim yn ca’l tâl teg am y gwaith caled,

gweithio oriau hir, dim stop am baned!

Fy mhlant ddim yn gallu mynd i’r ysgol

gwaith sy’n beryglus ac anghristnogol.

 

Dydy gwneud siocled ddim yn fêl i gyd;

Ond mae “Masnach Deg” yn arbed fy myd

Tâl teg.  Agor drysau.  Cynnig dewis.

Mae siocled Masnach Deg yn ddewis... melys.

 

Jac Edwards

Aelwyd Minny Street

Oedran uwchradd

 


Cystadleuaeth Barddoniaeth Divine 2015

A cocoa farmer Hon fydd y bedwaredd flwyddyn i'r gystadleuaeth gynnwys categorïau arbennig ar gyfer cerddi Cymraeg eu hiaith. Mae'r gystadleuaeth yn rhoi'r cyfle i athrawon i drafod materion yn ymwneud â masnach deg yn y dosbarth, gan gynnig ffordd greadigol i'r disgyblion i ddefnyddio eu sgiliau ieithyddol a llenyddol i ymateb a mynegi eu syniadau ar y materion hyn.

Y thema eleni - ‘Pan rwy’n tyfu fyny, rwyf eisiau bod yn ffermwr/aig coco....'

 

Eleni, rydym ni yn canolbwyntio ar ffermwyr coco Ghana a’r penderfyniadau anodd y maent yn gorfod eu gwneud i’w teuluoedd ac rym ni'n gwahodd disgyblion cynradd ac uwchradd i ddychmygu pa fath o brofiad fyddai bod yn ffermwr coco o Ghana – fel y bobl sydd, trwy eu gwaith caled, yn ei gwneud hi’n bosibl i chi fwynhau eich hoff beth blasus!

Mae ffermio coco yn waith anodd.  Mae’n golygu gweithio yn galed iawn yn yr haul poeth, edrych ar ôl y coed coco a chynaeafu’r pods, eplesu a sychu’r ffa a’u pacio mewn sachau coco yn barod i gael eu troi i mewn i’ch hoff far o siocled.  Ond os nad yw ffermio coco yn rhoi cyflog digonol i fwydo teuluoedd ac i wella eu ffermydd nid yw’n fawr o syndod bod y genhedlaeth nesaf yn meddwl ddwywaith am aros yn niwydiant ffermio coco.

Ond oherwydd bod rhai carwyr siocled wedi penderfynu dewis cwmniau Masnach-Deg, mae cenhedlaeth newydd o blant yn medru cymryd mantais o addysg nad oedd ar gael i’w rhieni.  Mae sawl un ohonynt nawr yn breuddwydio am ddefnyddio eu haddysg i ddod yn beirianwyr, nyrsys a doctoriaid neu’n fancwyr.  Ond gwelant hefyd, oherwydd Masnach-Deg fod ffermio coco yn arwain at gyflog tecach, a bod gweithio law yn llaw yn golygu fod ffermwyr nawr yn llwyddo i gynnal eu hunain a’u teuloedd.   Mae gan y plant ddewis nawr.  

Dychmygwch orfod gwneud y penderfyniad yma eich hun, a meddyliwch beth fyddai yn eich perswadio i etifeddu ffarm coco eich rhieni pan fyddwch wedi tyfu’n oedolyn.  Cofiwch sôn am bwysigrwydd Masnach Deg a'r manteision a ddaw i ffermwyr yn y gwledydd sy'n datblygu, wrth iddynt werthu eu cynnyrch drwy'r rhwydwaith Masnach Deg.

 

Please donate

Help people around the world fight their way out of poverty

  • Regular donation
  • Single donation
Follow us on Facebook and TwitterLike Christian Aid on Facebook WalesFollow us on Twitter

Sign up for emails